KRAGE architektura to rozwijająca się grupa architektów, która koncentruje swoje siły na projektowaniu dojrzałych rozwiązań w dziedzinie szeroko pojętej architektury. Od budynków mieszkaniowych, usługowych, komunikacyjnych po przestrzeń publiczną, na dużą skalę urbanistyczną.

Z racji posiadanego przez nas zawodu oraz zobowiązań wynikających z podpisania przez nas deklaracji na rzecz ochrony bioróżnorodności i klimatu #architectsdeclare zajmujemy się również sporządzaniem:

  • Świadectw Charakterystyki Energetycznej
  • Projektowanych Charakterystyk Energetycznych Budynku
  • Analiz zastosowania alternatywnych i odnawialnych źródeł energii
  • Audytów energetycznych istniejących budynków

Świadectwo charakterystyki energetycznej

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który jest niezbędny właścicielowi lub zarządcy budynku w momencie sprzedaży oraz wynajęcia lokalu. Dokument wykonuje się na podstawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku w której uwzględnia się parametry techniczne konstrukcji i instalacji budynku, typ źródła ciepła oraz chłodu. Sporządzone świadectwo jest dostępne w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków i ważne jest przez okres 10 lat. W świadectwie charakterystyki wyznacza się wskaźniki, dzięki którym budynek jest przypisany do odpowiedniej klasy energetyczności. Do wskaźników, według, których ocenia się budynki należą:

-wskaźnik energii końcowej [EK] – roczne zapotrzebowanie budynku na energię końcową, jaka musi być dostarczona, aby utrzymać zadeklarowane w projekcie temperatury [kWh/m2rok].

-wskaźnik energii początkowej [EP] – ilość energii nieodnawialnej, jaką budynek może pozyskać z nieodnawialnych surowców energetycznych. odnosi się do wytworzenia energii potrzebnej do ogrzania, chłodzenia oraz wentylacji, podgrzewania c.w.u. oraz oświetlenia elektrycznego [kWh/m2rok]

Active people on bikes, windmills and house with solar panel on rooftop flat vector illustration. Cartoon characters living healthy lifestyle. Renewable energy and smart technology concept

Podstawa prawna do wystawiania świadectw

W Polsce podstawy prawne do wystawiania świadectw stanowią:
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2015 poz. 376)
Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. 2014 poz. 1200)
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 290)
-Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków
-Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna stanowi jeden z elementów projektu budowlanego i wymagana jest dla budynków nowo projektowych lub przebudowywanych. Projektowana charakterystyka energetyczna jest wyznaczana według tej samem metodologu co świadectwa charakterystyki energetycznej z tym, że projektowana charakterystyka dotyczy budynków projektowanych, a świadectwo charakterystyki budynków wybudowanych. Celem charakterystyki jest sprawdzenie rozwiązań zastosowanych w projekcie architektoniczno-budowlanym względem wymagań obowiązujących warunków technicznych oraz informacja o projektowanym zapotrzebowaniu budynku na energię.

Dane zawarte w charakterystyce są również bardzo cenne dla Inwestorów którzy już na etapie projektu mogą określić przewidywane koszty utrzymania budynku i porównać je z aktualnymi standardami.

Oferujemy Państwu przygotowanie kompletnej charakterystyki energetycznej budynku, jak również wsparcie przy doborze rozwiązań technicznych w celu spełnienia wymagań dla poszczególnych obiektów budowlanych. Nasze wieloletnie doświadczenie pozwala na dobór rozwiązań energetycznych które przynoszą Inwestorom wymierne oszczędności podczas użytkowania budynków.

Analiza zastosowania alternatywnych oraz odnawialnych źródeł energii

Analiza dotyczy możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię opartych o energię odnawialną energię i określa roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz chłodzenia obliczone zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku, dostępności nośników energii. Analiza jest procesem porównawczym dwóch charakterystyk tego samego budynku – projektowanej oraz alternatywnej, w której zastosowano odnawialne źródła energii.

Audyty energetyczne

 sporządzamy na potrzeby uzyskania dofinansowania w ramach Funduszy Unijnych, konkursów NFOŚiGW i WFOŚiGW, premii termomodernizacyjnej lub remontowej. Przeprowadzamy audyty energetyczne domów jednorodzinnych i budynków do 5000m3 w celu uzyskania dotacji w Programie Czyste Powietrze oraz ulgi termomodernizacyjnej. Każdy audyt energetyczny wykonujemy zgodnie z rozporządzeniem w sprawie audytów energetycznych, z uwzględnieniem specyficznych wymagań określonych w regulaminach poszczególnych konkursów.

Sustainable living environmentalist hand holding green earth

Jeśli jesteście Państwo zdecydowani, aby skorzystać z naszych usług, zapraszamy do współpracy. Zrobimy wszystko co w naszej mocy aby każdy kolejny projekt architektoniczny był jeszcze doskonalszy od poprzednich. Wierzymy, iż bezgraniczna współpraca zawsze pozwala zbudować doskonałe efekty.